Szkolenie

Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach

W dniu 9 marca 2017 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiana dotyczy większości procedur dotąd stosowanych przez administrację publiczną oraz wprowadza zupełnie nowe instytucje, takie jak: milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone. Między innymi konieczne będzie informowanie stron o przyczynach opóźnienia w rozpoznaniu sprawy, możliwości wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony oraz sformułowanie na nowo pouczeń w decyzjach administracyjnych. Na decyzję organów centralnych będzie można wnieść skargę do sądu administracyjnego bez wzywania do ponownego rozpatrzenia sprawy, a od decyzji kasatoryjnej organu II instancji przysługiwał będzie sprzeciw. Zmiany bezpośrednio wpłyną na praktykę stosowania KPA w organach administracji publicznej. Celem szkolenia jest wsparcie urzędników we wdrożeniu nowych przepisów w codziennej pracy.

Kontakt w sprawie szkolenia: Paulina Sikora +48 730 252 629.

Plan szkolenia*

9.30 – powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia, przedstawienie założeń szkolenia, przekazanie materiałów roboczych
9.45-11.40

 • Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach
 • Zmiany w zasadach postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r.
  • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony
  • Kontynuacja utrwalonej praktyki organu („zasada pewności prawa”)
  • Polubowne załatwienie spraw
  • Wyjątki od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego
  • Prawomocność decyzji
 • Przykłady zastosowania zasad postępowania (ĆWICZENIA PRAKTYCZNE)
 • Obwieszczenie publiczne i ogłoszenia po zmianach
 • Terminy
  • zasady obliczania terminów – przypomnienie
  • zmiany od 1 czerwca 2017 r.
  • liczenie terminów po zmianach (ĆWICZENIA PRAKTYCZNE)

11.40 – przerwa
11.50 – 13.20

 • Terminy załatwienia spraw
  • konsekwencje niezałatwienia sprawy w terminie
  • zmiany od 1 czerwca 2017 r. – ponaglenie, odpowiedzialność pracowników
 • Skarga do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie postępowania i bezczynność organu
 • Postępowanie szczególne – nowe rodzaje:
  • Postępowanie uproszczone
  • Milczące załatwienie sprawy
 • Decyzja administracyjna:
  • Nowy katalog elementów decyzji(ĆWICZENIA PRAKTYCZNE)
  • Pouczenie stron i jego konsekwencje

Skarga do sądu administracyjnego na decyzję organu I instancji – organu centralnego

13.20 – 13.45 – przerwa
13.45-15.30

 • Nowe postępowanie odwoławcze:
  • Skutki wniesienia odwołania, zrzeczenie się prawa do odwołania
  • Rozszerzenie zakresu postępowania dowodowego przed organem II instancji
  • Wiążące wytyczne dla organu I instancji
  • Pouczenie w decyzji organu II instancji
  • Sprzeciw do sądu administracyjnego od decyzji kasatoryjnej(ĆWICZENIA PRAKTYCZNE)
 • Skarga do sądu administracyjnego na uchwałę lub zarządzenie organu samorządowego:
  • Likwidacja wezwania do usunięcia naruszenia prawa
  • Termin do wniesienia skargi
  • Zmiany dla organów i dla sądu
 • Administracyjne kary pieniężne:
  • Wymierzanie kar
  • Dyrektywy wymiaru kary
 • Postępowanie mediacyjne i ugoda,

Informacja o pozostałych zmianach w Kodeksie postępowania administracyjnego

15.30 – zakończenie szkolenia**, wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu

Materiały dla uczestników szkolenia:

 • Kodeks postępowania administracyjnego uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, obowiązujących od dnia 1 czerwca 2017 r. (porównanie stanu przed i po zmianach – opracowanie własne Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy),
 • materiały informacyjne przygotowane na podstawie prezentacji wykorzystanej podczas szkolenia,
 • materiały robocze do ćwiczeń praktycznych.

 

*Kolejność zagadnień omawianych w czasie szkolenia może ulec zmianie stosownie do potrzeb uczestników szkolenia

**Na życzenie Klienta w ramach oferty szkolenia przygotujemy i przeprowadzimy test końcowy oraz ankietę ewaluacyjną

PROWADZĄCY

KONRAD MŁYNKIEWICZ
Radca Prawny
Dyrektor Działu Prawa Administracyjnego

Specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez wiele lat w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, gdzie brał udział w wydaniu wielu orzeczeń, między innymi z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, opłat adiacenckich oraz tzw. rent planistycznych, szeroko rozumianego Prawa Ochrony Środowiska.

czytaj więcej

AGNIESZKA JĘDRZEJEWSKA
Aplikant adwokacki

Specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. W trakcie praktyki zawodowej uzyskała duże doświadczenie w sprawach z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, zagospodarowania przestrzennego oraz inwestycji celu publicznego.

czytaj więcej