null

Specustawa mieszkaniowa

Dowiedz się więcej...

null

Standardy urbanistyczne

Dowiedz się więcej...

null

Legalizacja samowoli
budowlanej

Dowiedz się więcej...

null

Inwestycje budowlane

Dowiedz się więcej...

null

Renty planistyczne

Dowiedz się więcej...

null

Opłaty adiacenckie

Dowiedz się więcej...

Zmiana zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Podatek od nieruchomości oraz podatek rolny i leśny są podatkami o silnej więzi z prawem budowlany. Dzieje się tak dlatego, że definicje budynków oraz budowli w ustawach podatkowych – tj. definicje decydujące o zakresie opodatkowania – częściowo wprost odwołują się do definicji legalnych znajdujących się w przepisach prawa budowlanego.

Ostatnia duża nowelizacja prawa budowlanego z dnia 28 czerwca 2015 r. wywołała znaczny wpływ na przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Zmiana definicji obiektu budowlanego spowodowała bowiem, że zmianie uległa siłą rzeczy definicja budynków i budowli w przepisach podatkowych. Jeżeli w zakresie budynków zmiana ta nie spowodowała poważnych modyfikacji sposobu opodatkowania to w zakresie budowli wpływ ten jest już znaczny.

Uproszczenie procedur związanych z budową domów jednorodzinnych

W czerwcu 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo budowlane znacznie upraszczające procedury poprzedzające rozpoczęcie budowy domów jednorodzinnych.

W przypadku budowy domu jednorodzinnego możliwym jest zamiast przeprowadzania procedury uzyskania pozwolenia na budowę skorzystać z krótszej i znacznie mniej skomplikowanej formy zgłoszenia budowlanego.

Jeżeli obszar oddziaływania takiego budynku mieści się w całości na działce na której został zaprojektowany, a stosowny zapis w tym zakresie znalazł się w projekcie budowlanym, wystarczy dokonać skutecznego zgłoszenia zamiaru budowlanego, załączyć wymagane dokumenty, w tym projekt budowlany, a następnie jeżeli organ architektoniczno-budowlany nie wniesie sprzeciwu w terminie 30 dni od dokonania zgłoszenia, udać się do organu celem ostemplowania projektu i można rozpocząć prace budowlane.

Uproszczeniu uległy również wymogi co do załączonych do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dokumentów.

Szybsza budowa sieci przesyłowych

Nowe przepisy zawierają znaczne ułatwienia dla przedsiębiorców realizujących jak i przebudowujących inwestycje liniowe. Uproszczono bowiem procedurę budowy sieci elektroenergetycznych o napięciu poniżej 1kV, a także budowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz telekomunikacyjnych. Obecnie budowy tego rodzaju mogą być wykonywane w oparciu o znacznie krótszą procedurę zgłoszenia budowlanego, przy spełnieniu określonych w ustawie wymogów szczególnych.

Podobnie jak w przypadku zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego, również zgłoszenie budowy sieci wymaga załączenia projektu budowlanego, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ile jest ona wymagana w danym przypadku.

Jeżeli organ architektoniczno-budowlany nie wniesie sprzeciwu w terminie 30 dni od dokonania zgłoszenia można przystąpić do prac budowlanych.